ระบบสารสนเทศในการบริหารโรงแรม จัดเป็นระบบสารสนเทศที่จำแนกตามประเภทของธุรกิจ  ซึ่งมีการวางแผน บริหารจัดการให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการ สามารถจัดทำระบบสารสนเทศในการด้านการตลาด โดยใช้ Web site ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้และประเมินในขั้นแรกว่าควรที่จะพักโรงแรมนี้หรือไม่  อาจนำเสนอรูปภาพประชาสัมพันธ์โรงแรมผ่าน Web site ให้มีความน่าสนใจ และต้องนำเสนอรูปภาพและข้อมูลที่เป็นจริง  เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจที่จะมีการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง  ระบบสารสนเทศโรงแรมนี้จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีระบบสารสนเทศย่อยๆลงไปอีก  เพื่อการบริหารจัดการโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ เช่น

-       ระบบสารสนเทศข้อมูลลูกค้า   เป็นการเก็บข้อมูลลูกค้า อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email อาชีพ เพื่อเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำระบบสมาชิก อีกทั้งยังสามารถเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดลำดับลูกค้า VIP ที่มาใช้บริการ และมีผลต่อการจัดโปรโมชั่นที่พักให้กับลูกค้า  เป็นต้น

-       ระบบสารสนเทศเพื่อการขายและการตลาด  มีหน้าที่หลักทางการขายและการตลาด(sale and marketing)  การวางแผนเกี่ยวกับห้องพัก  เป็นต้นว่า ความสามารถในการให้บริการ แนวโน้มการบริการ  การกำหนดช่องทางการจองใช้บริการ  ,การกำหนดราคาห้องพัก  การให้ส่วนลด ต้นทุน ผลกำไร  และการกำหนดรูปแบบการส่งเสริมการขาย  เช่น การโฆษณา การกำหนดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า VIP หรือช่วงเทศกาล เป็นต้น

-       ระบบสารสนเทศการจัดการห้องพัก  เช่น เช็คสถานะของห้องพักว่ามีการ Check in หรือ Check out กี่ห้อง   จำนวนห้องที่มีการจองกี่ห้อง ประเภทของห้องมีอะไรบ้าง เตียงเดี่ยว หรือเตียงคู่  จำนวนคนผู้เข้าพัก ราคาห้องพักต่อคืน  เป็นต้น

-       ระบบสารสนเทศสินค้าคงคลัง  ทั้งในส่วนของห้องพัก เช่น จำนวนผ้าที่นอน  ปลอกหมอน ผ้าห่ม  ผ้าเช็ดตัวมีจำนวนสินค้าคงคลังเท่าไหร่  สถานะของสินค้าคงคลังเป็นอย่างไรบ้าง  เป็นต้น , ห้องอาหาร จำนวนอุปกรณ์เครื่องครัว มีการชำรุดเสียหายหรือไม่ วัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภทมีจำนวนเท่าไหร่บ้าง  เป็นต้น

-       ระบบสารสนเทศงานบุคคลของโรงแรม  ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากร การคัดเลือก และจัดจ้างพนักงาน  การวิเคราะห์ค่าตอบแทน ประเมินผลการทำงาน วิเคราะห์ผลประโยชน์ของลูกจ้าง พนักงานจัดทำแผนสวัสดิการ พยากรณ์ความต้องการกำลังคน การอบรม การพัฒนา บุคลากร

-       ระบบงานบริการ เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระบบในการให้บริการ ควรมีการวางแผนและกำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน  ดังตัวอย่างงานบริการของโรงแรม เช่น 

  24 Hrs Reception

  Baby Sitting

  Barber/Beauty Salon

  Business Centre

  Car Rental

  Children Pool (s)

  Currency Exchange

  Game Room

  Gift Shop/Shopping Arcade

  Internet Service

  Jacuzzi (s)

  Laundry Service

  Massage

  Medical Service

  Meeting room (s)

  Outdoor Swimming Pool (s)

  Postal Service

  Room Service

  Safty Deposit Box

  Spa

  Tennis Court (s)

  Tour Desk

-       ระบบสารสนเทศการเงินและงานบัญชี  แสดงจำนวนเงินที่จะเข้าสู่กิจการของโรงแรม การตรวจสอบงบรายได้ งบกำไรขาดทุน งบดุล และระบบงานบัญชี  การดำเนินการและจัดการทางบัญชี เน้นการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติ เช่น บัญชีต้นทุน และ การพัฒนางบประมาณทางการเงิน  เป็นต้น

 ซึ่งทั้งหมดนี้ จะประสบความสำเร็จได้ คือต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนของลูกค้า พนักงานและผู้บริหารทุกส่วน